Empf 0997 vom 02.12.2009 v. Herkules – Katzenproblem